Großfürstin Olga Alexandrowna mit Alexei und Maria.1913

Similar

Explore more

российская империя
российская империя